Sveiki,

Šiame puslapyje galite užpildyti sutikimo formą dėl asmens duomenų tvarkymo ir procedūrų atlikimo. Kontaktiniai duomenys nėra privalomi, jie naudojami: prisijungimo duomenims prie savitarnos, pranešimams apie tyrimų atlikimą siuntimui ir naujų prisijungimo duomenų siuntimui.

Aš, duomenų subjektas/duomenų subjekto vardu veikiantis atstovas, šiuo sutinku ir esu informuotas (-a), kad: UAB Diagnostikos laboratorija, juridinio asmens kodas 300598351, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių pl. 37, el. paštas info@kraujotyrimai.lt; (kitaip toliau – duomenų valdytojas) gautų ir tvarkytų duomenų subjekto asmens duomenis pateikiamus elektroninėje sutikimo formoje, kurie bus saugomi 7 dienas.

 1. Sutikime pateikti asmens duomenys bus tvarkomi Paciento sutarties – sutikimo sveikatos priežiūros paslaugų teikimui UAB Diagnostikos laboratorija (peržiūrėti) parengimo tikslu bei LR teisės aktų nustatytų prievolių, be kita ko, susijusių su dokumentų saugojimu, bei UAB Diagnostikos laboratorija teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu būtų kreiptasi į UAB Diagnostikos laboratorija ar kompetentingas institucijas dėl asmens pažeistų teisių gynimo ar UAB Diagnostikos laboratorija priversta ginti savo pažeistas teises, kreipiantis į duomenų subjektą/jo atstovą ar kompetentingas institucijas, tikslais. Šis duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. a) p. – duomenų subjekto sutikimu; 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6str. 1d .c) p.–tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6str. 1d. f) p.– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;9str.2d.a) p.– duomenų subjekto sutikimu (kai tvarkomi su duomenų subjekto sveikata susiję asmens duomenys).
 2. Sutikime pateikti asmens duomenys gali būti teikiami tyrimų paslaugas teikiančioms laboratorijoms, užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms bei kitoms institucijoms, įstaigoms, kurioms LR galiojantys teisės aktai numato pareigą pateikti su pacientu susijusią informaciją, apimančią asmens duomenis, be jo sutikimo, taip pat, asmenims, kurie teikia UAB Diagnostikos laboratorija informacinių technologijų, sistemų priežiūros, buhalterinės apskaitos, teisines ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis.
 3. Asmens duomenų, kuriems aukščiau išreikštas sutikimas juos tvarkyti Paciento sutarties – sutikimo sveikatos priežiūros paslaugų teikimui UAB Diagnostikos laboratorija parengimo tikslu, tvarkymo ir saugojimo trukmė yra 7 kalendorinės dienos nuo jų gavimo dienos, bet ne ilgiau nei atšaukiamas sutikimas tvarkyti asmens duomenis tokiu tikslu (suėjus šiam terminui duomenys automatiškai ištrinami). Kiti šiame sutikime pateikti gauti asmens duomenys bus saugomi ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytą terminą saugoti asmens duomenis ar su jais susijusius dokumentus. Kai asmens duomenys reikalingi siekiant teisėtų UAB Diagnostikos laboratorija ar trečiųjų asmenų interesų, asmens gali būti saugomi tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti tokius teisėtus interesus.
 4. Duomenų subjektas turi teisę, atvykęs UAB Diagnostikos laboratorija buveinės adresu, bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu info@kraujotyrimai.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis:
  1. Reikalauti ištaisyti tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis, jeigu asmens duomenys yra netikslūs;
  2. Reikalauti ištrinti asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai išreiškiamas nesutikimas tvarkyti asmens duomenis;
  3. Reikalauti perkelti asmens duomenis, jeigu jie buvo pateikti susistemintu ir įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir jeigu jie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Esant prieš tai išdėstytoms sąlygoms, turiu teisę reikalauti, kad asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma;
  4. Rusipažinti su asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, be informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais duomenų subjektas gali pasinaudoti teise prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
  5. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.
 5. Šiame sutikime nurodytų asmens duomenų (išskyrus atstovo asmens duomenų pateikimas) nėra LR teisės aktuose ar sutikime numatytas reikalavimas, ir šių duomenų pateikti neprivalote. Tokių duomenų pateikimas yra savanoriškas, kad būtų operatyviai įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslai.
 6. Aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, t.y. nesutikti su duomenų subjekto asmens duomenų, kuriems aukščiau išreikštas sutikimas juos tvarkyti nurodytais tikslais, tvarkymu. Taip pat, duomenų subjektas turi teisę išreikšti nesutikimą ir dėl visų kitų duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo tuo atveju, kai asmens duomenys, yra tvarkomi dėl teisėtų UAB Diagnostikos laboratorija ar trečiųjų asmenų interesų (jeigu jie būtų tvarkomi dėl tokių teisėtų interesų). Tokiu atveju UAB Diagnostikos laboratorija įsipareigoja nebetvarkyti tokių asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu UAB Diagnostikos laboratorija tokius duomenų subjekto duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.